Verklaring van vrijwaring

Datum laatste bijwerking: 28 juni 2020

Verklaring betreffende onze domeinnamen en websites

De domeineigenaar en/of de bouwer van de website kan de informatie op deze website te allen tijde wijzigen zonder daarover te berichten. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan het samenstellen van deze website, kan de domeineigenaar en/of de bouwer van de website niet garanderen dat de informatie die de website bevat te allen tijde juist is. Hoewel dit wel de intentie is, kan de domeineigenaar van de website evenmin garanderen dat deze website voortdurend in bedrijf zal zijn.

Gebruikers van de website mogen geen rechten ontlenen aan het gebruik van de website. Noch de domeineigenaar, de bouwer van de website en/of partners, noch de Stichting Musole, haar bestuursleden, projecthouders, uitvoerders en andere betrokkenen zijn aansprakelijk voor enig nadeel, verlies of schade die gebruikers van deze website en/of derden menen te hebben geleden als gevolg van het gebruik van de website, de informatie die erop wordt verstrekt en/of het gebruik van de informatie die is verkregen van andere websites middels een verbinding met deze website, of voor enige (in)directe schade als gevolg van virussen op de website. Verwijzingen naar overige websites (hyperlinks) en informatiebronnen zijn uitsluitend opgenomen als aanvullende informatie voor de gebruikers.

Wij betreuren het dat er sinds eind 2019 (illegaal) gebruik wordt gemaakt van de naam en goede reputatie van Stichting Musole door derden. Wij verzoeken onze gebruikers daarom extra alert te zijn. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor dat soort praktijken.

Disclaimer

Last update: 28 June 2020

Statement regarding our domain names and websites

The domain owner and/or the builder of the website can change the information on this website at any time without posting about it. Although the utmost care has been taken to put this website together, the domain owner and/or the builder of the website cannot guarantee that the information contained in the website is correct at all times. Although this is the intention, the domain owner of the website cannot guarantee that this website will be in operation all the time.

Users of the website may not derive any rights from the use of the website. Nor the domain owner, the builder of the website and/or partners, nor the Musole Foundation, its board members, project holders, executors and other stakeholders are liable for any harm, loss or damage that users of this website and/or third parties believe to have suffered as a result of the use of the website, the information provided on it and/or the use of the information obtained from other websites through a connection to this website, or for any (in)direct damage caused by viruses on the website. References to other websites (hyperlinks) and sources of information are only included as additional information to users.

We regret that since the end of 2019 the name and good reputation of the Musole Foundation has been (illegally) used by others. Therefore we ask our users to be particularly alert. However, we cannot take any responsibility for those activities.

Verklaring betreffende gerichte berichten

Verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) van gerichte berichten (inclusief bijlagen) die van ons afkomstig zijn, zoals uit brieven, E-mails of WhatsApps, is alleen toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming.

Bovendien: als u van ons een bericht ontvangt dat niet voor u is bestemd, vernietig deze dan alstublieft, inclusief alle bijlagen – en informeer ons alstublieft hierover. Uit onze berichten vloeien geen impliciete contractuele verplichtingen voort. Alleen daartoe aangewezen personen zijn geautoriseerd om overeenkomsten af te sluiten binnen het kader van hun bevoegdheden.

Statement on targeted messages

Distribution or publication (in whole or in part) of targeted messages (including attachments) that come from us, such as letters, Emails or WhatsApps, is only permitted after written consent.

Moreover, if you receive a message from us that is not for you, please destroy it, including all attachments – and please inform us about it. Our messages do not result in implicit contractual obligations. Only explicitly designated persons are authorised to conclude agreements within the framework of their powers.

 

Tenslotte

Alle wijzigingen in deze verklaring worden op deze webpagina geplaatst. De datum van de laatste bijwerking vindt u bovenaan deze webpagina.

Final statement

All changes to this disclaimer are posted on this web page. The date of the last update can be found at the top of this web page.