(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

Bescherming persoonsgegevens

Privacy notice

1. Inleiding

De geregistreerde domeinnamen die hier relevant zijn luiden: viagroen.nl; viagroen.com; musole.nl; en musole.com. Het gebruikte basiswebsite-adres is: https://musole.nl/. Het website-adres https://viagroen.com/ is doorgeleid naar de webpagina https://musole.nl/viagroen_en/. De website-adressen https://musole.nl/ en https://musole.com/ zijn doorgeleid naar de respectievelijke webpagina’s: https://musole.nl/musole/ en https://musole.nl/musole/musole_en/. Deze kennisgeving heeft betrekking op het gebruikte basiswebsite-adres en de genoemde, daarnaar doorgeleide website-adressen.

Deze kennisgeving (samen met de verklaring van vrijwaring) en de hierin genoemde documenten, bevat de grondslag waarop alle persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt die via deze website van u wordt verzameld, of die u ons anderszins verstrekt. Aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zetten wij ons in voor de bescherming van uw persoonsgegeven.

1. Introduction

The registered domain names relevant here are: viagroen.nl; viagroen.com; musole.nl; and musole.com. The basic website address used is: https://musole.nl/. The website address https://viagroen.com/ is redirected to the web page https://musole.nl/viagroen_en/. The website addresses https://musole.nl/ and https://musole.com/ are redirected to the respective web pages: https://musole.nl/musole/ and https://musole.nl/musole/musole_en/. This notice relates to the basic website address used and the listed website addresses that have been redirected there.

This notice (together with the disclaimer) and the documents listed herein, contains the basis on which all personal data will be processed by us that is collected from you through this website, or which you otherwise provide us. Based on the Dutch Data Protection Authority (DPA), we are committed to the protection of your personal data.

2. Persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen via het internet en verwerken:

(a) uw Internet Protocol (IP) -adres (nummer) en de specificaties van uw internet aanbieder en de door u gebruikte internetverkenner (browser) voor het detecteren en doorleiden van ongewenste elektronische post (spam);
(b)  uw naam en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) voor onze administratie;
(c) de persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van de (contact)formulieren op de daartoe door ons aangebonden webpagina’s (hierna aangeduid als onze “website”);
(d) de persoonsgegevens die u verstrekt via meegezonden bijlagen.

Dit betreft ook de aanvullende informatie die u aan ons verstrekt om nadere diensten van ons aan te vragen. Wij kunnen u ook om extra informatie vragen als u een probleem meldt met onze website. Indien van toepassing verzamelen wij in dat geval van u de volgende persoonsinformatie:

(e) als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij de correspondentie bijhouden en archiveren; alsmede
(f) details over uw bezoeken aan onze website en de pagina’s en bronnen die u bezoekt of heeft bezocht.

2. Personal data we may collect from you

Through the Internet we may collect and process the following personal data about you:

(a) your Internet Protocol (IP) address (number) and the specifications of your Internet Service Provider (ISP), and the Internet Browser you used, in order to to detect and redirect any unwanted electronic mail (spam);
(b) your name and contact information (phone number, email address);
(c) personal data that you provided to us by filling in the (contact) forms on our various web pages (hereinafter referred to as our “website”);
(d) personal data that you provided to us by sending attachments.

The above includes any additional information you provided to us by requesting for further services from us. We may also ask you for additional information if you report a problem with our website. If applicable, we will collect the following personal information from you in such case:

(e) if you contact us, we can keep and archive the correspondence; and
(f) details of your visits to our site and the sources you visited.

3. Persoonsgegevens die we uit andere bronnen kunnen verzamelen

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken uit andere bronnen, waaronder:

(a) openbaar beschikbare bronnen, m.n. via het Internet, zoals via zoekmachines (Google, Bing) en sociale media (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter);
(b) via verantwoordelijken binnen de sfeer onze organisaties, waaronder de directe samenwerkingspartners van Viagroen (m.n. Stichting Nedworc) en van Stichting Musole (m.n. de projecthouders en hun lokale uitvoerders); en
(c) overige betrokkenen, zoals investeerder in de activiteiten van Viagroen en/of donateurs en vrijwilligers bij Stichting Musole.

3. Personal data we may collect from other sources

We may collect and process personal data from other sources, including:

(a) publicly available sources (i.c. on the Internet) such as through search engines (like: Google & Bing) and social media (like: LinkedIn, Facebook, Instagram & Twitter);
(b) responsible people within the sphere of our organisations, including the direct partners of Viagroen (i.c. Nedworc Foundation) and the Musole Foundation (including the project managers and their local implementers); and
(c) other stakeholders, such as investors in the activities of Viagroen and/or donors and volunteers of The Musole Foundation.

4. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

We doen ons best om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard, waaronder het voorkomen dat deze per ongeluk verloren gaan, worden verspreid of doorgestuurd, of op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geopend. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot degenen met een legitieme, zakelijke behoefte om deze in te zien. Degenen die uw persoonsgegevens verwerken, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder(s) onmiddellijk op de hoogte stellen van een vermoedelijk inbreuk op onze gegevensbeveiliging indien daartoe aanleiding is.

Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die door u of anderen via digitale middelen naar ons worden toegezonden, niet garanderen.

4. How we store your personal data

We take appropriate measures to ensure that your personal data are kept secure, including preventing them from being accidentally lost, distributed or forwarded, or used or accessed in an unauthorized manner. We restrict access to your personal data to those with a legitimate, business need to access them. Those who process your personal data are subject to a duty of confidentiality. We will immediately notify you and the applicable regulator or authority of any suspected data breach, if warranted.

Although we take appropriate measures to protect your personal information, we cannot guarantee the security of your data sent to us by you or others through digital means.

5. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

Wij slaan uw digitale gegevens op in het door ons gebruikte inhoud-beheerssysteem (Content Management System – CMS) WordPress bij het datacentrum dat onze diensten beheert (onze ‘webhost’), Hostnet. Hierbij worden uw persoonsgegevens onderverdeeld in strengen van informatiepakketjes, die onder wisselende pseudoniemen worden opgeslagen. Het doel van deze opslagprocedure is het voorkomen van gegevensmisbruik via het internet.

Voor eigen gebruik slaan wij uw persoonsgegevens voornamelijk op onze eigen opslagschijven op, of op het Internet in onze eigen, afgeschermde pagina’s van documentbestanden.

5. Where we store your personal data

We store your digital data in the Content Management System (CMS) WordPress used by us at the data center that manages our services, our web host, Hostnet. Your personal data are divided into strings of information packets, which are stored under varying pseudonyms. The purpose of this storage procedure is to prevent data abuse on the Internet.

For our own use, we store your personal data mainly on our own storage discs, or on our own  protected pages and document files within our Internet domain.

 

6. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gaan uit van onze legitieme belangen (of die van onze partners) als de rechtmatige basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Onze legitieme belangen hebben betrekking op onze behoefte om alle belanghebbenden naar behoren te informeren over de kwesties die wij te melden hebben. We gebruiken de informatie die over u wordt bewaard hiertoe op de volgende manieren:

(a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en geschikt voor uw computer;
(b) om aan u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons hebt opgevraagd;
(c) om aan u informatie of diensten te verstrekken waarvan wij denken dat deze u kan interesseren, tenzij u aan ons hebt verzocht om geen contact met u op te nemen voor dergelijke doeleinden;
(d) om onze wettelijke en andere verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de bepalingen van de overheid, of uit de overeenkomsten die tussen u en ons zijn gesloten;
(e) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening  (voor zover van toepassing), als u ervoor hebt gekozen om dit te doen; en
(f) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze situatie of dienstverlening.

6. Uses made of your personal data

We rely on our legitimate interests (or those of our partners) as the lawful basis for collecting and using your personal data. Our legitimate interests relate to our need to properly inform all stakeholders about the issues we like to report.

We use information held about you in the following ways:

(a) to ensure that content of our site is presented in the most effective manner to you and for your computer;
(b) to provide you with information or services that you request from us;
(c) to provide you with information or services that we feel may interest you, unless you have requested that you are not to be contacted for such purposes;
(d) to carry out our legal and other obligations arising from government regulations or form any agreements entered into between you and us;
(e) to allow you to participate in interactive features of our service (if applicable), when you choose to do so; and
(f) to notify you about changes in our situation or to our services.

7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Onverminderd het gestelde in de overige bepalingen van deze kennisgeving zullen wij overigens uw persoonsgegevens aan niemand bekendmaken, tenzij aan:

(a) overige mede-eigenaren van de website, samenwerkingspartners van Viagroen en/of bestuursleden of medewerkers van Stichting Musole en/of overige partners van deze organisaties, voor zover relevant voor het functioneren van deze organisaties;
(b) organisaties die u daartoe hebt aangewezen;
(c) overige organisaties die zijn afgestemd op onze doelstellingen, voor zover u daarvoor toestemming hebt verleend;
(d) overige externe dienstverleners die door ons zijn betrokken in het kader van het functioneren van onze organisaties;
(e) overheids- en andere instellingen, indien wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken of delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, de eigendommen of de veiligheid te beschermen van onze organisatie(s) en/of de samenwerkingspartners van Viagroen en/of van Stichting Musole, zoals de projecthouders, donateurs of uitvoerders van de projecten, of andere direct betrokkenen. Dit betreft ook het uitwisselen van informatie met overheids- en andere instellingen wegens aanwijsbare risico’s van wettelijke overtredingen, oneigenlijk gebruik van onze doelstellingen, fraude, belastingontwijking of -ontduiking en/of ontoereikende kredietwaardigheid.

7. Disclosure of your personal data

Without prejudice to the content of the other provisions of this notice, we will not disclose your personal data to anyone, except to:

(a) co-owners of the website, partners of Viagroen and/or board members or volunteers of The Musole Foundation and/or other partners of these organisations, to the extent relevant to the functioning of these organisations;
(b) organisations you have appointed for this matter;
(c) other organisations aligned with our objectives, to the extent that you have given your consent;
(d) external service providers involved by us in the context of the functioning of our organisations;
(e) government and other institutions, if we are required to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation, or to enforce or apply our terms of use or other agreements; or to protect the rights, property or safety of our organisation(s), and/or the partners of Viagroen and/or the project holders, donors or executors of the Musole foundation projects, or other directly involved persons. This includes the exchange of your personal data with the government or designated institutions in case of apparent risks of legal violations, improper use of our objectives, fraud, tax evasion and/or insufficient creditworthiness.

 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de mogelijke risico’s van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, het bedrag dat er eventueel mee is gemoeid, de aard van de doeleinden en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

We zullen uw persoonsgegevens verwijderen:

(a) als u ons verzoekt om dit te doen, tenzij het voor ons noodzakelijk is om onze eigen verplichtingen na te komen;
(b) als we zelf vaststellen dat het voor ons niet langer nodig is.

8. How long do we keep your personal data

We will keep your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for. To determine the appropriate retention period we consider the amount, the nature and sensitivity of the personal data, the potential risks of harm from unauthorised use or disclosure, the purposes and whether we can achieve those purposes by other means.

We will delete your personal data:

(b) if you ask us to do so, unless it is necessary for us to fulfil our own obligations;
(c) if we conclude for ourselves that we have  no longer any need for your personal data.

 

9. Uw rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan een aantal belangrijke rechten voor u, waarop wij u graag willen wijzen.

Samengevat gaat het voornamelijk om de volgende rechten:

(a) op inzage in uw persoonsgegevens;
(b) om ons te verplichten om eventuele fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben te corrigeren;
(c) om ons uw verzoeken te laten inwilligen inzake de verwijdering van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, indien onze eigen (wettelijke) verplichtingen zich daar niet tegen verzetten;
(d) om ons uw verzoeken te laten inwilligen om uw gegevens in bepaalde situaties aan een derde over te dragen;
(e) om ons tegemoet te laten komen aan uw bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor rechtstreekse reclame, voor zover die gegevens betrekking hebben op u;
(f) om in bepaalde, andere situaties bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens;
(g) om op een andere manier de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken; en
(h) op het eisen van onze genoegdoening voor schade die is te wijten aan onze schending van de Nederlandse en/of EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met ons via onze contactgegevens, voordat u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Geef ons dan alstublieft voldoende informatie om naar u persoonlijk te kunnen reageren, waaronder enig bewijs van uw identiteit, uw contactgegevens, uw adres en een indicatie van de persoonsgegevens waarop uw klacht of bezwaar betrekking heeft.

9. Your rights

According to the Dutch Data Protection Authority (DPA) you have a number of important rights, which we would like to point out to you. In summary, it concerns predominantly your rights:

(a) to access your personal data;
(b) to require us to correct any mistakes in your information which we hold;
(c) to require us to comply with your requests regarding the erasure of personal data concerning you in specific situations;
(d) to require us to comply with your requests for the data to be transferred to a third party in certain situations;
(e) to require us to comply with your objection at any time to the use and  processing for direct marketing of any personal data concerning you;
(f) to require us to comply with your objection in certain other situations to our continued processing of your personal data;
(g) to otherwise restrict our processing of your personal data in certain circumstances; and
(h) to claim compensation for damages caused by our breach of any Dutch or EU data protection laws.

If you wish to exercise any of the above rights, please contact us first, via our contact details, before contacting the Dutch Data Protection Authority (DPA). Please provide us with sufficient information to respond to you personally, including any proof of your identity, your contact details, your address and an indication of the personal data to which your complaint or objection relates.

10. Hoe kunt u een klacht of bezwaar aanhangig maken

Wij hopen dat we elke klacht, bezwaar, of bezorgdheid die u bij ons indient over ons gebruik van uw persoonsgegevens snel en direct kunnen oplossen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u echter te allen tijde het recht om een bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u in Nederland werkt of normaliter woont en/of als de door u vermeende schending van de wetgeving inzake onze wijze van de behartiging van uw persoonsgegevens in Nederland heeft plaatsgevonden.

10. How to complain

We hope that we can resolve any query or concern you raise about our use of your personal data.

The Dutch Data Protection Authority (DPA) gives you, however, at all times the right to lodge a complaint or an objection with the supervisory authority of the national government, if you work in the Netherlands (or normally live here), an/or if the alleged violation of the law, regarding your complaint or objection concerning our handling of your personal data, has taken place in the Netherlands.

11. Wijzigingen in onze kennisgeving inzake persoonsgegevens

Alle wijzigingen in onze kennisgeving inzake persoonsgegevens worden op deze webpagina geplaatst. De datum van de meest recente wijziging vindt u bovenaan deze webpagina.

11. Changes to our privacy notice

Any changes we may make to our privacy notice in the future will be posted on this page. The date of the most recent update you can find at the top of this page.

12. Contact

Vragen en verzoeken met betrekking tot deze kennisgeving persoonsgegevens kunt u richten aan: info@musole.nl, of aan het secretariaat van Stichting Musole (zie ook onze contactpagina).

Terug naar de inhoudsopgave ↑

12. Contact

Questions and requests regarding this privacy notice should be addressed to info@musole.nl or the administration of the Musole Foundation (see also our contact page).

Back to the table of contents ↑