(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

ANBI basis informatie

Formele status van de stichting

Statutaire naam
Zoeknaam
Profiel URL 1 (Nederlands)
Profiel URL 2 (Nederlands)
Profiel URL 3 (Engels)
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

Omschrijving status

Stichting Musole
Musole
https://musole.nl/musole/
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/
https://musole.nl/musole/musole_en/
Stichting
2 september 2003
Utrecht
30190493
816125119

Kenmerken instelling

Hoofdsoort
Soort
Hoofdtype
Type
Subtype
Hoofdcategorie
Categorie
Subcategorie

Omschrijving kenmerken

Maatschappelijke organisatie
Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO)
Particulier initiatief voor goede doelen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Algemene instelling (met optie van fondsenwerving)
Ontwikkelingssamenwerking
Directe hulp en steunverlening
Kleine hulpprojecten

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-code)

Hoofdstuk Q.
Q.88.99.9


Hoofdstuk S.
S.94.99.6

Overig […] en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
– overkoepelende organen […] en fondsen op het gebied van welzijnswerk;
– fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn.

Overige dienstverlening
Overige belangen- en ideële organisaties (rest)

Afbakening functionaliteiten

Doelgroep
Doelgroep specificatie
Doel
Activiteiten
Activiteitenterreinen
Focus

Focusgebied
Focusgebied specificatie

Omschrijving functionaliteiten

Kwetsbare groepen en personen in ontwikkelingslanden
Kinderen, jongeren, sociaal vatbaren, ouderen
Ondersteuning via kleine projecten
Ondersteuning bij de projectopzet en -uitvoering
Kennis & kunde, hulpmiddelen, emancipatie, gezondheid, welzijn
Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven
Ontwikkelingslanden
Zuidelijk Afrika – of elders

Algemene doelstelling
[Akte van Oprichting, Artikel 2]

 

De stichting heeft ten doel:

mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Zambia en Zuid-Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.

[Actualisatie doelstelling]
[Oprichtingsvergadering september 2003]

Door het expliciet noemen van Zambia en Zuid-Afrika lijkt de focus beperkt, terwijl er direct al een project in Mozambique van start zal gaan. Het zou beter zijn om de zinsnede te lezen als “zuidelijk Afrika, of eventueel elders”. Aangezien voldoende duidelijk is, dat het gaat om de “zo ruim mogelijke zin des woords”, hoeven de statuten niet daarop te worden aangepast.

 

[Missie]

Ons concept biedt een kader voor het verwezenlijken van eigen initiatief:

Stichting Musole biedt een structuur (met ANBI-status) voor het uitvoeren van kleine hulpprojecten in ontwikkelingslanden, met name in (zuidelijk) Afrika. Initiatiefnemers organiseren de fondsenwerving voor het project en de uitvoering van de activiteiten ter plaatse. De stichting schenkt rechtstreeks aan de uitvoerders ter plaatse. De ontvanger is de projecteigenaar. Via de initiatiefnemers leggen zij jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.

Hoofdlijnen Beleidsplan

[Akte van Oprichting, Artikel 2 (vervolg)]

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) het oprichten en in stand houden van een instelling voor ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) het uitvoeren of het laten uitvoeren van projecten gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) het samenwerken met andere instellingen.
d) het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.

[Actualisatie Beleidsplan]

Periodieke actualisatie beleidsplan voor de lopende periode: *
a) Voortgaan met het in stand houden van de stichting voor de ondersteuning van mensen en groeperingen die in armoede leven en die activiteiten ontplooien op het gebied van kennisverwerving, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
b) Voortgaan met het laten uitvoeren van en doen van schenkingen aan projecten en met het toezicht houden op de bestedingen, gericht op educatieve, culturele en emancipatoire ontwikkeling dan wel op de samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving in economisch zwakke gebieden over de gehele wereld.
c) Voortgaan met de samenwerking met initiatiefnemers die projecten willen laten ondersteunen en de uitvoerders in de betreffende landen.

* Zie ook onderaan op deze pagina bij Beleidsvoornemens.

* Zie voor periodieke actualisaties van beleidsplannen van de projecten:
 ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – 2023)
 ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2023)
 ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2023)

Wijze van inkomstenverwerving

[Akte van Oprichting, Artikel 3]

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 – subsidies, bijdragen en donaties;
 – schenkingen, erfstellingen en legaten;
 – alle andere opbrengsten uit vermogen, inkomsten, verkrijgingen en baten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvullende bepalingen over de wijze van inkomstenverwerving:

a) Het vermogen van de stichting wordt in beginsel gevormd door projectgerichte inkomstenwerving door de initiatiefnemers;
b) De stichting zet zich in om het voorleggen van projecten te bevorderen, maar neemt in het algemeen zelf geen initiatieven tot het verwerven van vermogen voor het doel en/of het aantrekken van donateurs bij de projecten;
c) Bij het ontbreken van, of onduidelijkheid over de aard of het beoogde doel van de ontvangsten van donaties beslist het bestuur;
d) Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitgaven van de stichting.

Bevoegdheden, beleid en beheer van financiën

[Akte van oprichting, Artikel 6, lid 2 en lid 3]

Omschrijving bestuursbevoegdheid inzake overeenkomsten en beheer:

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

[Aanvulling beheer en besteding]

[Oprichtingsvergadering, september 2003]

 

Aanvullende bepalingen t.a.v. financieel beheer en bestedingen:

a) De stichting verdeelt en besteedt het vermogen aan de projectdoelen en projectactiviteiten, op basis van de projectgerichte inbreng en met inhouding van een redelijke bijdrage aan de beheers- en administratiekosten.
b) Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
c) De stichting zal niet meer (of minder) vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van het doel van de stichting en de projecten.
d) De stichting hanteert naast het doel het principe: ‘organiseer zelf je eigen project’ als leidraad bij de beoordeling over schenkingen aan de voorgelegde projecten.
e) De stichting vergoedt geen kosten voor de verwerving van fondsen voor een project, tenzij anders besloten door het bestuur (zie bestuursverslagen).

[Aanvulling beheer en besteding januari 2005]
 
Aanvullend beleid t.a.v. schenkingen die worden gedaan door de stichting:

 – Voortaan vinden alle schenkingen plaats via bankoverschrijvingen aan de uitvoerder van het project (of een familielid) en niet indirect en/of via overhandiging van geld. 
 – Als de uitvoerding van een project één persoon of familie(verband) betreft, dan schenkt de stichting per twee jaar aan die persoon of familie niet meer dan het bedrag dat in Nederland is vastgesteld voor belastingvrije schenkingen *
 – Als de uitvoerder van een project een (informele) organisatie betreft die een groepsproject uitvoert, waarbij leidende personen aanspreekbaar zijn om een (min of meer behoorlijk) financieel beheer te voeren en daarover te rapporteren, dan kan er een hoger bedrag per jaar worden geschonken, ook als de schenkingen verlopen via de persoonlijke bankrekening van een projectuitvoerder. Aan de ontvanger wordt dan de voorwaarde opgelegd om jaarlijks een financieel overzicht te geven aan de stichting, waaruit voldoende valt af te leiden dat de schenking aan de geëigende doelactiviteiten voor de beoogde groep is besteed.
– Als de uitvoerder van een project een geregistreerde organisatie of een bedrijf betreft, dan moet het op basis van de geëigende activiteiten van die organisatie aannemelijk zijn, dat deze partij de uitvoering ter hand neemt op de wijze die is beoogd in het ingediende project. Op verzoek moeten dan bewijsstukken (bijv. jaarverslagen) over de  geëigende organisatie- of bedrijfsactiviteiten kunnen worden overlegd.

* Sinds 2010 stelt de overheid de limiet voor belastingvrijstelling van schenkingen telkens vast voor de periode van één jaar – en geldt dit dus als onze leidraad.

[Aanvulling financieel beleid periodieke giften]
Aanvullend beleid over periodieke giften en flexibel betaalritme:

 Nadat een contract voor een periodieke gift is ondertekend heeft de donateur nog 5 weken bedenktijd om het contract te ontbinden (als er al een donatie is gestort, dan kan die niet worden gestorneerd of geretourneerd). Vervolgens geldt de overeengekomen, jaarlijkse plicht tot donatie gedurende (minimaal) 5 jaar.

Sinds het Besluit van 31 maart 2023, nr. 2023-77781 van de Staatssecretaris van Financiën biedt deze constructie enige ruimte om als donateur een flexibele datum te kiezen voor de betalingen. [De Belastingdienst kan hierover adviseren; de stichting volgt in haar financiële administratie de aanwijzingen van de donateurs.] 

Deze flexibiliteit kan diverse voordelen hebben, zowel voor de donateur als voor de stichting. Het kan de flexibele projectuitvoering ten goede komen – en in sommige gevallen bovendien contractbreuk voorkomen.
 

Voor periodieke giften en de flexibele betaalritmes geldt, dat als de stichting wordt opgeheven voordat de officiële contractperiode ten einde is, dan ontstaat er contractbreuk. Daarvoor gelden aparte voorschriften van de Belastingdienst.

Bevoegdheden inzake stemrecht en statuten

[Akte van Oprichting Artikel 5, lid 11 en Artikel 11, lid 1]

Artikel 5, lid 11: Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 11, lid 1: Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van stemmen in een speciaal hiervoor bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde deel
van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in
het bestuur enige vacature bestaat.

Van Successiewet…

Akte van Oprichting Art. 2 Toevoeging:
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting streeft er naar te worden gerangschikt als instelling bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet.
[Enige weken later volgde de bevestiging dat deze rangschikking was toegekend door de Belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch]

… naar ANBI status (2008)
Positiebepaling bij overgang van Successiewet naar ANBI-status:

a)  De stichting is ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘ (fondsenwerving is optioneel) en is voor de publicatieplicht gekoppeld aan de website: www.viagroen.nl.
b) Het principe ‘regel je eigen project zelf’ voor projecthouders betreft de verwerving van de benodigde fondsen, de organisatie van de uitvoering van het ingediende project, het contact met de projecteigenaar/ uitvoerder en de door het bestuur opgedragen en gedelegeerde plichten.
c) De beslissing of het projectdoel de beoogde schenking krijgt van de stichting ligt niet bij de initiatiefnemers van het projectvoorstel, maar bij het bestuur. Het bestuur maakt haar beslissing bekend aan de initiatiefnemers, voordat een schenking of wordt voldaan of een patroon van schenkingen in gang wordt gezet.
d) De gezamenlijke initiatiefnemers van een project mogen geen meerderheid hebben van de zeggenschap in het bestuur.
e) Alle schenkingen van de stichting worden in principe vanaf één betaalrekening voldaan. Vanaf medio 2022 is hiertoe een zakelijke rekening verplicht. *
f) Uitgaven voor het in stand houden van de stichting en de projecten en het functioneren van de bestuursleden en de projecthouders moeten bij voorkeur eveneens vanaf de betaalrekening worden voldaan, tenzij praktische bezwaren zich daartegen verzetten. 
g) Het onderscheid tussen de aansprakelijkheid van het bestuur (uitgaven) en de gedelegeerde verantwoordelijkheid van de projecthouders (activiteiten ter verwerving van projectgerichte donaties en het toezicht op de uitvoering) moet blijken uit de financiële verantwoording.  
h) De stichting is verantwoordelijk voor het toezicht op de aannemelijkheid van de bestedingen door de uitvoerders conform het doel en met het oog op de vrijstelling schenkbelasting. Boven die grens is de stichting expliciet verantwoordelijk om de aannemelijk te (laten) toetsen (middels kascontrole), dat de schenking aan de projecten door de uitvoerders feitelijk is besteed aan het projectdoel. 
i) De stichting delegeert de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering aan de initiatiefnemers, d.w.z. dat zij de bestedingen van de uitvoerders aannemelijk moeten maken – en, indien vereist, daarop kascontrole laten uitvoeren. Dat betekent ook: als de grens van de vrijstelling schenkbelasting is overschreden en de Belastingdienst concludeert bij controle dat de schenking aan een project niet is vrijgesteld van de belastingplicht, dan verhaalt het bestuur de consequenties op de initiatiefnemers, als de toezichthoudende taken zijn is verzaakt.

* Om pragmatische redenen zijn in de periode 2018-2021 twee rekeningen benut als betaalrekening: de privérekening van de penningmeester en een zakelijke rekening. Vanaf april 2022 is de zakelijke rekening (op naam van de stichting) voorbehouden als betaalrekening.

Actualisatie web i.v.m. ANBI publicatieplicht

Actualisatie web-publicaties 2018, 2020 en volgend
Vanaf maart 2018 hebben de initiatiefnemers van het project Schoolkantine Fiadanana actief anderen betrokken als donateurs bij hun project. Mede in verband met deze uitbreiding van activiteiten vindt sinds 2019 ook publicatie plaats via de website anbi.nl/…/stichting-musole (tevens bereikbaar via weblink).

In 2020 is de website www.viagroen.nl geactualiseerd met informatievoorziening over de lopende (en historische) projecten van de stichting. Naast domeinnaam musole.nl is domeinnaam musole.com aangeschaft voor een Engelstalige versie. Op (of via doorverwijzing op) de pagina Musole basis informatie, is de informatie beschikbaar die voortvloeit uit de verplichtingen van de stichting, waaronder ten minste de verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI publicatieplicht.

Sinds 2020 worden de web-publicaties op de diverse sites jaarlijks geactualiseerd.

Beloningsbeleid
[Akte van Oprichting, Artikel 4, lid 5]

Omschrijving beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

[Oprichtingsvergadering september 2003]

Aanvulling op het beloningsbeleid:

De bestuursleden komen unaniem overeen geen vergoeding te vragen of te accepteren voor:
 – internet- en/of telefoonkosten;
 – reis-, verblijf- en/of vergaderkosten;
 – consumpties.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Contact met het bestuur

Namen bestuursleden
Piet-Jan Zijlstra
Monica Commandeur
Ine Kleine Schaars
vacature
vacature
Ga naar onze contactpagina

Verantwoordelijkheid als bestuurslid
toezichthoudend bestuurslid
uitvoerend bestuurslid
uitvoerend bestuurslid
uitvoerend bestuurslid
uitvoerend bestuurslid

[Taakverdeling en verantwoordelijkheid bestuur]

 – Tijdens het slapend voortbestaan (2012-2017) heeft Monica alle taken (en kosten) op zich genomen om de stichting als ANBI in stand te houden. 

– Piet-Jan is vaste voorzitter monistisch toezichthoudend bestuurslid. Hij zorgt voor de continuïteit van de stichting verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de bestuursvergaderingen. Monica zal blijven zorgen voor het algemeen jaarverslag van het bestuur en de bestuursvergaderingen notuleren.
 – In vervolg op de herstart in 2017 zijn in 2020 de titels bij Monica en Ine (penningmeester en secretaris) uit het Handelsregister van de KvK gehaald. De bestuurstaken worden zoveel mogelijk verdeeld over hun beiden, in de functie van de dossierhouders van de projecten.
 – In aanvulling hierop heeft Monica in 2020 speciale webpagina’s aangemaakt voor een goede onderlinge informatie-uitwisseling en -vastlegging tussen de bestuursleden.
 – Sinds medio 2023 is het streven om het bestuur met 1 à 2 personen uit te breiden.

Vergaderfrequentie en openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 2]

Minimale frequentie bestuursvergaderingen en -besluitvorming
Ieder kalenderjaar wordt ten minste twee maal een vergadering gehouden.

[Oprichtingsbijeenkomst 2003]

Aanvulling op de bepaling minimale frequentie bestuursvergaderingen:
 – In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt er een vergadering gehouden. Als de stichting in het voorafgaande jaar geen schenkingen heeft gedaan aan het doel, dan vervalt deze vergadering automatisch, indien in de eerste helft van het lopende jaar (ook) geen andere agendapunten naar voren zijn gebracht.
 – Daarnaast wordt er ieder kalenderjaar minstens nog een vergadering gehouden. Deze vergadering vervalt (eveneens), indien er (ook) in de rest van het lopende jaar geen agendapunten naar voren zijn gebracht inzake het doel van de stichting.

[Bestuursvergadering zomer 2012]

Aanvulling slapende stichting:
Het vergaderbeleid houdt ook in, dat er vanaf 2012 geen bestuursvergaderingen meer zijn gehouden toen de stichting geen agendapunten had inzake het doel. De beide bankrekeningen zijn opgeheven. Het resterende bedrag was vrijwel nihil. Monica heeft dit restant overgeheveld naar een aparte privéspaarrekening. Aangezien dat slechts enkele Euro’s betreft, heeft het bestuur geen besluiten genomen over de bestemming. Deze situatie duurde tot medio 2017.

[Bestuursvergaderingen vanaf september 2017]

Aanvulling hervatting bestuursvergaderingen en bestuursactiviteiten:
In 2017 zijn er nieuwe projectplannen voorgelegd inzake het doel van de stichting. Sinds najaar 2017 worden er daarom opnieuw bestuursvergaderingen gehouden volgens het bij de oprichtingsbijeenkomst vastgestelde frequentieprotocol.

Openbaarheid van bestuur
[Akte van oprichting, Artikel 5, lid 15 en lid 8]

Openbaarheid bestuursvergaderingen en -besluiten
lid 15. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.
lid 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De secretaris ziet er op toe dat de notulen door alle bestuurders en de medewerkers worden ontvangen.

[Bestuursvergadering januari 2005]

Aanvulling openbaarheid bestuursvergaderingen:
 – Belangstellenden zijn welkom om de bestuursvergaderingen bij te wonen, maar hebben geen recht om (eigen) opnamen daarvan te delen met anderen.
 – Data, tijdstippen en locaties van de vergaderingen worden door het bestuur volgens de regels in de statuten bekend gemaakt aan alle houders van lopende en voorgenomen projecten.
 – In een vergadering hebben alle houders van lopende en voorgenomen projecten adviesrecht; dit mag ook telefonisch, schriftelijk, of via elektronische mededeling, zoals E-mail, worden ingebracht. Het advies wordt opgenomen in de notulen.
 – De secretaris (i.c. de notulist van dienst) zorgt voor de toezending van de concept notulen aan de bestuursleden en alle houders van lopende en voorgenomen projecten. Na acceptatie of vaststelling kunnen deze desgevraagd ook worden toegezonden aan alle overige aanwezigen bij de bestuursvergadering.
 – Verslagen van bestuursvergaderingen worden niet gepubliceerd. Op verzoek deelt het bestuur de notulen na acceptatie of vaststelling met belangstellenden.

Werkwijze van de stichting

Werkwijze van de stichting
De werkwijze van de stichting is gebaseerd op een scherpe rolverdeling tussen enerzijds de projecthouder(s) en de donateur(s), d.w.z. de inbrenger(s) van middelen bedoeld voor een bepaald project, en anderzijds de projecteigenaren/ uitvoerder(s), met als centraal besluitorgaan daartussenin het bestuur.

De stichting werkt nauw samen met de projecthouders (= projectindieners die tevens zorgen voor de inbreng van de financiële middelen) en via hen met de projectuitvoerders (= de lokale eigenaren van de projecten), die de schenkingen van de stichting ontvangen. De hoofdpunten van de werkwijze en samenwerking in de stichting zijn samengevat in de notitie: Stichting Musole: hoe wij werken.

Het bestuur heeft daarnaast de belofte getekend van Stichting Donateursbelangen.
Kernpunten voor Stichting Musole zijn: 
 – Transparantie, zie: Openbaarheid van bestuur en Financiële verantwoording.
 – Doelgerichtheid: donaties worden gebruikt voor het specifieke project waarvoor ze (volgens vermelding) zijn bedoeld. Als dit door omstandigheden niet (meer) mogelijk is, dan worden ze herbestemd in de context van het doel van de stichting.
 – Communicatie: de projecthouders onderhouden de contacten met de donateurs en houden hen op de hoogte van de projectontwikkelingen.
 – Privacy waarborg: namen van donateurs worden niet vrijgegeven en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in doorzoekbare systemen.
 – Keuzevrijheid van betaalmethode voor donateurs.

Verslagen uitgevoerde activiteiten
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Algemeen verslag uitgevoerde activiteiten door het bestuur in het voorbije jaar
A. Bestuursvergadering in ieder geval in de eerste helft van het lopende jaar:  
     1. Behandeling van de samenvattingen financiële verantwoording bestuur over het voorbije jaar, mede aan de hand van de geldende voorschriften;
    2. Benoeming en herbenoeming van de bestuursleden;
    3. Actualisatie van beleid en publicaties i.v.m. de ANBI-verplichtingen;
    4. Behandeling van/ beslissingen n.a.v. communicatie van de overheid;
    5. Behandeling van/ beslissingen n.a.v. de agenda en wat verder ter tafel is.

 B. Toetsing van de verantwoording van de projecthouders over besteding van de schenkingen aan de projecten in het voorbije jaar, aan de hand van:
    1. het doel van de stichting en de projectdoelen;
    2. de geldende wet- en regelgeving, zoals BW2, WTBR en AGV. en de normen voor integriteit, loyaliteit en gedrag jegens de stichting.
    3. de regels voor belastingvrijstelling van schenkingen aan begunstigden;
    4. de gedelegeerde criteria voor algemene ANBI’s;
    5. het gedelegeerde beleid aan de betreffende projecthouders voor zover (normaliter) het schenkingsbedrag hoger is dan de grens voor belastingvrijstelling.

C. Actualisatie van het beleidsplan bestuur en de voorgenomen bestedingen:
    1. advies opnemen van de houders van de lopende en voorgenomen projecten over het te voeren beleid voor hun projecten in de komende periode;
    2. vaststelling van de beleidsvoornemens voor de schenkingen aan de projecten in de komende periode en de overige bestedingen van middelen;
    3. vaststelling van de beleidsvoornemens voor de (aanvullende) activiteiten van het bestuur in de komende periode.

Voor actuele projectverslagen over de voorbije periode, zie:
 ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – 2023)
 ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2023)
 ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2023)

Voorschriften financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voorschriften voor het bestuur inzake financiële verantwoording en beleid 
Behoorlijk bestuur
Op de stichting zijn (uiteraard) de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. In Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 9, staat het begrip ‘behoorlijk bestuur’ omschreven. In de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
, Artikel XV is dit begrip uitgewerkt. Op basis van voortschrijdend inzicht worden deze wetten regelmatig geactualiseerd en toegelicht. Het bestuur volgt die wetsontwikkelingen.

Algemene voorschriften financiële verantwoording
De algemene voorschriften die gelden voor de financiële verantwoording van alle rechtspersonen staan in Burgerlijk Wetboek 2, Artikel 10. Deze moet bestaan uit:

 –
de balans
 – de staat van baten en lasten
 – een administratie waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Voor sommige rechtspersonen gelden er aanvullende eisen aan de rapportage.

Openbaarmaking (publicatieplicht)
De wettelijke plicht tot openbaarmaking van de financiële verantwoording
verschilt tussen soorten rechtspersonen. Op de website van de Belastingdienst staat een toelichting op de publicatieplicht van ANBI’s, die geldt sinds 1 januari 2014. Daarbij  wordt o.a. onderscheiden:
 – publicatieplicht van ANBI’s met (actieve/ formele) fondsenwerving
 – publicatieplicht van ANBI’s zonder (actieve/ formele) fondsenwerving

Stichting Musole is bij de Belastingdienst ingeschreven als ‘Algemene ANBI‘. De stichting moet daarom voldoen aan de publicatieplichten voor ANBI’s, voor zover die niet speciaal voor ‘met’ of ‘zonder’ (actieve) fondsenwerving zijn bedoeld.

Doelgerichtheid van de bestedingen
Behoorlijk bestuur betekent voor de bestedingen, dat een redelijk deel van de jaarlijkse uitgaven moet worden besteed aan de feitelijke uitvoering van beoogde doel. Dit kan door de Belastingdienst worden getoetst.
De beoogde redelijkheid wordt normaliter vervat in de mate van ‘doelgerichtheid’ van de bestedingen. Schenkingen aan de uitvoerders van projecten die de ontvangsten besteden aan het doel, worden in deze bestedingstoets opgevat als doelgericht.

Doelmatigheid van de bestedingen voor het algemeen nut
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 5b, lid 1a, 2e regel is vastgelegd, dat een ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut moet beogen. In Kamerstuk 31930 nr. 8 (2009) staat dat hiermee wordt bedoeld, dat ANBI’s voor ten minste 90% het algemeen nut moeten beogen en dit in het feitelijk handelen ook tot uiting moeten laten komen. Hoewel dit aspect niet expliciet is opgenomen in het overheidsbeleid betreffende de ANBI-publicatieplicht, is hieruit op te maken, dat dit feitelijk handelen ergens in de financiële administratie
moet worden verantwoord. Bovendien kan de 90%-eis door de Belastingdienst worden getoetst.

Sinds de herstart in 2017 heeft het bestuur de verantwoording over het feitelijk handelen opgenomen in de financiële administratie. De stichting berekent jaarlijks de volgende parameters, zowel over het voorbije kalenderjaar als cumulatief:
 –
Doelgerichtheid: aandeel schenkingen aan uitvoerders op de jaarlijkse besteding.
 –
Doelmatigheid: de mate waarin de uitgaven het algemeen nut betroffen.

Beleidsconformiteit van schenkbelasting en verantwoording van de bestedingen:
In beginsel geldt er een belastingplicht in Nederland voor elke schenking die hoger is dan de vrijstelling, ook als de ontvanger in het buitenland woont. Schenkingen van en aan personen, organisaties en bedrijven zijn belastingvrij tot een jaarlijks bedrag. Een schenking aan en van een ANBI, van en aan een andere organisatie of een bedrijf kan eveneens belastingvrij zijn, ook als het schenkingsbedrag hoger is. De ontvanger moet dan aantoonbaar het stichtingsdoel uitvoeren (of een andere ANBI organisatie zijn met een vergelijkbaar doel).Stichting Musole heeft het toezicht op de ontvangers (d.w.z. projecteigenaren/ uitvoerders) gedelegeerd aan de projecthouders.

Beleidsruimte voor donateurs en stichting inzake periodieke giften aan de stichting
Donateurs kunnen zich vastleggen op periodieke giften van minimaal 5 jaar, die zij kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting als zij aan de belastingvoorwaarden voldoen. Deze giften kunnen op basis van de overeenkomst worden gevorderd. Bij wanbetaling ontstaat contractbreuk. In geval van een voorschotbetaling op een periodieke gift kan een omgekeerde situatie ontstaan: als de stichting wordt opgeheven voordat de contactperiode afloopt die in de overeenkomst was vermeld, dan is er ook sprake van contractbreuk. De belastingdienst kan hierover adviseren. De verantwoordelijkheid ligt bij de donateurs zelf. Het bestuur ondertekent het ingevulde Overeenkomsten periodieke giften en beheert het archief ervan.

Beleidsruimte voor de stichting inzake donaties en besteedbaar vermogen
–  Donateurs die middels een automatische overschrijving schenkingen doen zonder contract voor periodieke giften behouden gedurende 8 weken na de overschrijving het (wettelijke) recht op storneren (terugvorderen via de bank).

–  Donateurs van eenmalige giften die hun gift hebben gedaan in het kader van een fondsenwervingsactiviteit houden gedurende 2 weken na de donatie het recht om de stichting ervan in kennis te stellen dat de donatie wordt teruggevraagd. De stichting zal het bedrag dan zo spoedig mogelijk terugstorten.
– Donateurs van periodieke giften kunnen binnen 5 weken na ondertekening de overeenkomst teniet doen, zonder teruggaaf van de storting die reeds is gedaan.

Het besteedbaar vermogen van de stichting bestaat dus op elk moment uit het saldo, de inkomsten door donaties of rente, de inkomsten van periodieke giften en de voorschotten daarop, en de donaties die niet (langer) gereserveerd moeten blijven voor stornering.
– Het bestuur is verantwoordelijk om te zorgen dat er te allen tijde voldoende besteedbaar vermogen aanwezig is om te voldoen aan de betalingsverplichtingen die zijn aangegaan voor het doelmatig in stand houden en functioneren van het bestuur en het uitvoeren van de projecten. Alleen het meerdere mag worden besteed aan het doen van schenkingen aan de projecten en optionele uitgaven.

Beleidsruimte voor de stichting inzake voornemens tot bestedingen
– Naast het jaarsaldo en overige ingekomen bijdragen, alsmede de niet (langer) voor terugvordering gereserveerde donaties kan het bestuur de zekerheid van de contractueel vastgelegde periodieke giften en de voorschotten benutten als beleidsruimte in de voornemens voor de bestedingen in de komende periode. 
Projecthouders kunnen zich garant stellen voor een bepaald bedrag van inbreng bij de stichting ten behoeve van de bestedingen aan hun project. In voorkomende gevallen kan het bestuur hen daarop aanspreken.
Bij alle kwesties inzake de doelgerichtheid en doelmatigheid van de voorgenomen bestedingen laat het bestuur zich jaarlijks adviseren door de houders van lopende en voorgenomen projecten.

Verslagen financiële verantwoording
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Verslagen financiële verantwoording door het bestuur

Standaardformulier Belastingdienst
Naar aanleiding van een brief in 2020 met Advies van de Belastingdienst heeft het bestuur besloten om (ook) het
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen te gebruiken voor de informatievoorziening. Het formulier is als zodanig echter lastig  in te vullen en de toespitsing van het verslag op onze stichting met projecten is niet mogelijk, zodat er 2 verslagdocumenten nodig zijn. Daarom is besloten om de tabellen uit het standaardformulier over te nemen in één verslag document voor de publicatie van het de financiële verantwoording bestuur vanaf 2022.

Daarna zijn voor publicatiedoeleinden de financiële jaarverslagen van 2017-2021 herzien (en ingekort) en eveneens samengevoegd tot één document met daarin de financiële tabellen uit het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI stichtingen algemeen’. [Zie onder voor een algemene toelichting op de verantwoordingen.]

Toelichting verantwoordingsverslagen

Toelichting beleid financieel verslag/ behoorlijk bestuur
Bij de herstart in 2017 heeft het bestuur besloten om de kosten voor webhosting en domeinnamen registratie, die vanaf een privérekening in stand zijn gehouden, weer zichtbaar te maken in de financiële verantwoording. Vanaf 2017 worden deze kosten (weer) toegerekend als doelmatige bestuurskosten.

In 2018, 2019 en 2020 zijn er naar meerdere personen schenkingen gedaan voor het project Kantine Fiadanana. Vanwege de overdracht van activiteiten van de ene generatie uitvoerders naar de volgende zorgde dit voor continuïteit in het project. De afhandeling is toegelicht in de jaarverslagen van het project.

Algemene toelichting op de diverse typen donaties
Op basis van de wijze waarop donateurs zich (willen) verbinden aan afspraken over hun giften zijn er verschillende typen verwervingen te onderscheiden:
 – Gewone donaties kunnen eenmalig zijn gedaan door een donateur, maar ook als (on-)regelmatige reeks van meerdere schenkingen achtereen.
 – Periodieke giften betreffen dezelfde periodieke bijdragen voor een periode van tenminste 5 jaar. Indien de donateur gebruikt wil maken van belastingaftrek, zorgen de projectindieners voor een overeenkomst met het bestuur, conform de bepalingen van de Belastingdienst. Een overzicht van de aantallen periodieke giften en de daarmee gemoeide bedragen zijn te vinden in de (project)jaarverslagen.
 – Voorschotten zijn (gedeeltelijke) vooruitbetalingen op periodieke giften, die in jaarlijks gelijke delen worden verevend gedurende de vooraf overeengekomen periode van (minimaal 5) achtereenvolgende jaren.
 – Overige verwervingen betreffen uitgaven van een bepaalde omvang van een bestuurslid of projecthouder om een urgent ontstaan, onvoorzien tekort af te dekken die als (extra) donaties kunnen worden opgevat.

 Algemene toelichting op de typen bestedingen
Volgens de Ministeriële Regeling die is voortgekomen uit Kamerstuk 31930 nr. 8 (2009) vallen alle schenkingen van een ANBI aan de uitvoerders onder ‘algemeen nut’, voor zover daarmee rechtstreeks de uitvoering van de doelstellingen wordt beoogd (en ook aannemelijk is). Dit worden doelgerichte bestedingen genoemd.

Daarnaast betreft het algemeen nut de vanzelfsprekende en onvermijdbare bijkomende uitgaven, die het bestuur doet om de instelling (en de projecten) behoorlijk te laten functioneren, zoals de kosten voor overboekingen, voor het nakomen van verplichtingen die door de overheid zijn opgelegd (bijv. de zakelijke bankrekening voor de uitgaven en de publicatieplicht), alsmede voor het bewaken van handelsnamen en -merken en/of de naams-, slogan- en merkbescherming van de uitvoeringsprojecten en/of van de fondsenwervingscampagnes. Daaronder vallen ook de kosten voor extra bankrekeningen, zoals voor het ontvangen van donaties en/of voor fondsenwervingscampagnes, en de kosten gerelateerd aan de uitgaven voor deze zaken, zoals vergader-, administratie- en accountantskosten. Het geheel van doelgerichte bestedingen en vanzelfsprekende/ onvermijdbare bestedingen voor behoorlijk bestuur wordt samen de doelmatige bestedingen genoemd. Deze moeten bij een ANBI minstens 90% van de bestedingen betreffen.

De rest wordt gevormd door de optionele of overige bestedingen, die overigens soms wel zeer gewenst kunnen zijn voor het functioneren van de organisatie. Als de keuze om het niet te doen geen inbreuk pleegt op de beginselen van behoorlijk bestuur, dan valt de uitgave onder het begrip “optioneel of overig”.

Toelichting uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)

Uiteindelijk belanghebbenden (uhb’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Op basis van de Verordening (EU) 2019/758 […] met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen is de stichting verplicht om vanaf boekjaar 2021 de uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) bekend te maken.

Bestuursleden als uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)
Bestuursleden worden beschouwd als ubh’s (of UBO’s) als zij bevoegd zijn om de statuten te wijzigen en daartoe meer dan 25% stemrecht hebben en/of als er naast de bestuursleden geen overige ubh’s zijn.

Op basis van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de drie bovengenoemde bestuursleden ubh’s (zie: Samenstelling bestuur). Zij zijn in 2020 als ubh’s (UBO’s) geregistreerd bij de KvK.

Overige uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s)
De belangrijkste overige ubh’s zijn degenen die het resterende vermogen ontvangen bij opheffing van de Stichting. Dat is bij Stg. Musole geen thema dat speciale aandacht behoeft, want voor elke projectafsluiting is van tevoren de bestemming van de eventueel resterende middelen voorzien.

Geactualiseerde toelichting toezicht op projecten
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Geactualiseerd toezicht van het bestuur op de projecten 
Bij de start van de projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ is afgesproken dat de schenkingen onder de jaarlijkse belastingvrije grens blijven.      ° Het bestuur heeft daarom geen bijzondere eisen gesteld aan de begunstigden van deze schenkingen over de verantwoording van de bestedingen, anders dan: informeer ons over de voortgang en geef een verslag en/of foto’s. De stand van zaken is weergegeven op de betreffende webpagina’s.
     * In 2017 is er een uitzondering geweest, namelijk een schenking aan het oog-hospitaal in Zambia. De schenking betrof één uiteindelijk begunstigde (Namakau). Van de bestedingen heeft het oogziekenhuis een globaal overzicht toegezonden (zie jaarverslag 2017). In de overige jaren, inclusief het voorbije kalenderjaar, hebben zich geen uitzondering voorgedaan bij deze projecten.

De projecten ‘Inkomstenwerving oudere‘ en ‘Vrij van oogpijn verder‘ worden beiden bovendien uitgevoerd op basis van de donaties van minder dan 5 donateurs. Er is geen ambitie voor fondsenwerving of het actief werven van andere donateurs.                     ° Het bestuur hanteert voor het toezicht daarom alleen de ANBI-regels (voor zover gedelegeerd). In eerste helft van het lopende kalenderjaar is de toetsing uitgevoerd (zie bestuursverslag).

De schenking van de stichting aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana‘ komt (normaliter) op jaarbasis uit boven de grens van de vrijstelling schenkbelasting.    Hoewel de projecthouders van het project ‘Schoolkantine Fiadanana in 2017 hebben aangekondigd dat zij in de toekomst gebruik willen maken van de optie tot fondsenwerving, hebben zij daarover (nog) geen concreet verzoek gedaan aan het bestuur. Sinds 2018 hebben ruim 70 verschillende donateurs een bijdrage geleverd.     
     ° Het bestuur heeft met de houders
van het kantineproject afgesproken hoe de bestedingen aannemelijk worden gemaakt. De afspraak is, dat zij namens de uitvoerder(s) jaarverslagen maken aan de hand van de maandelijkse  Email rapportages. Dat is sinds 2018 telkens gebeurd, zie:
Jaarverslagen Schoolkantine Fiadanana.    
     °
In 2019 bleek, dat de schenking in 2018 aan de uitvoerder boven de jaarlijkse belastingvrije grens was uitgekomen – en dat de verwachting is, dat dit jaarlijks het geval zal zijn. Daarom heeft het bestuur verzocht om voortaan onafhankelijke kascontroles te laten doen op de bestedingen door de ontvangende uitvoerder. Sindsdien gebeurt dat. In eerste helft van het lopende kalenderjaar is die toetsing eveneens uitgevoerd (zie projectverslag schoolkantine).

Voor de verantwoording van de projectindieners aan het bestuur over de besteding van de schenkingen aan de projecten zijn geen standaardformulieren gebruikt. Zie hiervoor de documentatie op (of te bereiken via) de betreffende projectenpagina’s:
 ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – 2023)
 ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2023)
 ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2023)

Beleidsvoornemens voor de komende periode
[geactualiseerd uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar]

Voornemens voor activiteiten en bestedingen in de komende periode

In de aanloop naar de jaarvergadering bleken er meningsverschillen over het beleid. Een voorstel van de voorzitter voor aanpassing van de projectverslaglegging bleek niet afdoende als oplossing voor de onderliggende kwestie. 

In de jaarvergadering is voorgesteld om naar statutenwijziging toe te werken, maar twee bestuursleden lieten weten uit het bestuur te willen stappen. Bovendien bleken de projecthouders van het project Kantine Fiadanana hun projectactiviteiten in de Stichting te willen beëindigen. Mede met het oog op de te verwachten bestuurswisseling besloot het bestuur om gedurende enkele maanden daarom ook geen nieuwe verzoeken tot projectondersteuning in behandeling te nemen.

In de bestuursvergadering hebben de houders van de lopende projecten het bestuur ook geadviseerd over de gewenste activiteiten en bestedingen in het nieuwe jaar. Het bestuur heeft het beleid als volgt uitgezet.

  • Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – 2023)
    Om reden van de terugtreding van de projecthouders zullen er waarschijnlijk na het voorjaar van 2023 geen directe schenkingen meer worden gedaan door de stichting aan de uitvoerder(s) van het project Fiadanana. Vanwege een of meer lopende periodieke giften en/of voorschotten, kan dit project dan in 2025 volledig worden afgesloten. Het is onduidelijk of er in de nabije toekomst ook nog andere donaties voor dit project te verwachten zijn. Aan de projecthouders is gevraagd om te adviseren over de bestemming, voor zover er in de toekomst daardoor een positief bedrag zal resteren bij de stichting, dat was bedoeld voor dit project. Voor zover nodig zal het bestuur de verantwoordelijk nemen voor de resterende taken.
  • Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2023)
    In vervolg op de verruimde projectdoelstelling naar (tijdelijke) directe pensioenvoorziening zal in 2023 opnieuw een schenking worden gedaan, die tevens een extra impuls kan geven aan de afwerking van de voor verhuur bedoelde woningen. De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt voor eind 2023 verwacht. Dat betekent, dat beëindiging van de schenkingen in zicht is. Vanwege een of meer lopende periodieke giften en/of voorschotten, zal dit project dan naar verwachting in 2028 volledig worden afgesloten. Voor zover nodig zal het bestuur de verantwoordelijk nemen voor de resterende taken.
  • Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2023)
    In 2023 zal de stichting schenkingen doen voor de opleiding tot makelaar. Daarna kan Namakau niet langer worden beschouwd als behept met een probleem dat haar heeft achtergesteld en/of (nog) belemmert in haar normale ontwikkeling en/of haar normale deelname aan het maatschappelijk verkeer. Vanwege een of meer lopende periodieke giften en/of voorschotten, zal dit project dan naar verwachting in 2028 volledig worden afgesloten. Voor zover nodig zal het bestuur de verantwoordelijk nemen voor de resterende taken.

Aldus kunnen de activiteiten voor de ondersteuning van lopende projecten worden voortgezet. Zie ook de pagina’s van de projecten:
 ° Project Schoolkantine Fiadanana (2017 – 2023)
 ° Project Inkomstenwerving oudere (2017 – 2023)
 ° Project: Vrij van oogpijn verder (2017 – 2023)

Als resterende bestuurslid wil Monica de stichting graag opnieuw perspectief bieden door mee te werken aan een soepele afronding van de lopende zaken en de decharge van de vertrekkende bestuursleden. Daarnaast wil zij activiteiten ontplooien om (snel) nieuwe projecten en bestuursleden aan te trekken. De basis blijft het bestaande, unieke concept – voorlopig zonder statutenwijziging. Het streven is om een bestuur van vier à vijf personen te vormen en met het huidige concept binnen vijf jaar 6 à 10 projecten te ondersteunen met de stichting.

Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar Start Stichting Musole

Musole contactformulier

Archief Bestuur (voor bestuur)

Namakau has the ambition to be self-employed. In 2023 the project holder arranged financial support for Namakau, to register at the Zambia Institute of Estate Agents. She successfully passed the training and is now certified as a licenced Real Estate Agent of ZIEA. She calls her business ‘Opulent Homes’ and has started her marketing.